публикувано 26.11.2019

ОБЯВЛЕНИЕ

“АДАН ВИЛИДЖ” ЕООД, с.Дъбовица, общ.Сунгурларе, има инвестиционно предложение за направа на:

  1. Основен ремонт, реконструкция, разширяване (пристрояване) на съществуваща сграда -навес и преустройството й в склад за селскостопанска продукция и техника в УПИ III-174,кв.21 по плана на с.Дъбовица, община Сунгурларе;
  2. Основен ремонт и преустройство на съществуваща сграда – навес, в склад за селскостопанска продукция и техника в УПИ II-174, кв.21 по плана на с.Дъбовица, община Сунгурларе

Имотите представляват урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – За стопански двор.

 С проекта за инвестиционна инициатива се цели да се възстанови и разшири използваемата площ за съхранение на селскостопанска продукция и техника.